LIBEŇ: VIII.

El. dr. č. 5, 10, 14, 19 projíždí celou Libní.
        Původ Libně zastřen je hustou rouškou dávnověkosti a o vzniku jejím nezachovaly se žádné písemné památky. Pověsti o Libni sahají sice v nejstarší doby české, v léta, kdy kněžna Libuše moudrostí svoji spravovala zemi. I výklad o původu pojmenování jest různý. Jedni vykládají vznik jména od slova Ljuben = ljubiti, jiní od "libého místa" (zátiší) a pod. Jméno Libně existuje od r. 1030, ač staré hrobní nálezy dokazují daleko větší stáří Libně. Obec Libeň trvá od počátku 14. století. Prvé písemné záznamy o Libni jsou z r. 1039, 1090, 1100. Bývala tu tvrz s poplužním dvorem a jediná lučnatá rovina u břehu Rokytnice, kolem niž se zvedaly lesnaté stráně nad Podvinim, Mezihoří, Vítkovou a svahy Hloubětínskými. Dalším byl vrch Libušin (Libušák), Zámecký, Okrouhlík, svahy Prosecké a Střížkovské, Labuťka, Hájek, Balabenka, Sluncová a Ladví. Pokračování Labuťky k Proseku zvalo se Soví vrch a s Podviním mlýnem tvořily stráň "Podviní", kde v chladu stromů skrývala se tvrz Podviní. Prvým majitelem tvrze s poplužním dvorem a prachovnou podviní uváděn jest vinař Bavor. Zde byly vinice již ve 14. století v majetku pánů z Podviní (známých protivníků Jana Husa), o nichž častokráte čteme při dějinách obce pražské. Z prvých majitelů Libně znám jest rod Rotlevů, kteří drželi Libeň od r. 1363 do 1436. Po těchto byl majitelem Libně rod Václava Cooka, pekaře a souseda novoměstského, dále Ludmila z Chýš a z Jirně, pak Václav ze Svárova, Jan Vlašimský z Cimburka, po něm proslulý válečník Václav Vlček z Minic a z Čenova. Dalším držitelem byl staročeský rod pánů z Roupova, po něm Zikmund Holec z Květnice. Dále Mikuláš Bryknar z Brukštejna, místokomorník království českého a konečně Jan Hartvík z Nostic, který prodal Libeň Starému městu pražskému r. 1662 za 82.000 zlatých. Tehdy patřil k Libni zámek s kaplí, sladovna, mlýn, ostrov, zpustlá papírna s hamrem, clo a právo na lov na Vltavě. Od té doby zde bývalo letní sídlo pražských purkmistrů a odtud také přeneseny do staroměstské radnice podobizny pražských primátorů. Později zřízena tu na návrh lidumila Vojty Náprstka a prof. Šauera polepšovna či vychovatelna. R. 1769 přistavěna staroměstským primátorem Bedřichem z Friedenberka ke staršímu zámku část východní a obnovena rokoková kaple Početí Panny Marie s freskami od Ing. Raaba. V létech 1770-1773 sídlila tu císařovna Marie Terezie, r. 1786 byl zde císař Josef II. Také císař Leopold II. dlel tu před svojí korunovací a odtud šel pak korunovační průvod do Prahy. R. 1803 sídlil tu 6 neděl s celým dvorem císař František I. R. 1837 zřízena přičiněním ředitele panství Václava Davídka expositura při zámecké kapli, neboť kostel tu dosud nebyl a Libeň náležela farou k Proseku. R. 1849 zrušeny v Libni vrchnostenské úřady a přeneseny do Karlína. Posledním rychtářem byl statkář Jan Svět (viz Světovo nábřeží Praha-VIII.-Libeň). 29. října 1898 povýšena byla Libeň na město. Posledním Libeňským starostou byl Josef Voctář (viz Voctářova ul., Pr. VIII.). - Ježto židé byli od pradávna pronásledováni, usazovali se v Libni. (R. 1595 za Bryknarů jich bylo v Libni tolik usazeno, že se Libni říkalo "Judendorf".) Teprve privilejí majitele Jana hraběte Hartvika z Nosticů směli Židé v Libni žíti bezpečně. (R. 1713 bylo v Libni 150 křesťanů a na 300 židů.) V okolí Libně bývalo hojně vinic, po nichž pojmenování se dosud udržela. Na př.: Balabenka, Balabenka nová, Baň červená, Císařecká, Gotlaska (=Gotlas později schudl a r. 1848 slep, v dlouhém šedivém plnovousu voděn byl malou dcerkou po Praze a žebral). Dále Kelerka, Jetelka, Kolčavka, (o této viz časopis Máj, ročník VII. - též při ulici Chlumově, Pr. VIII.-Libeň), Košinka, Kundrátka, Les Malovaný, Máchalka, Pavelacká, Pečová, Pekařka, Rokoska či Zámeček pod Kobylisy, Na Stráži, Šetelka, Vlachovka a jiné. V malých Holešovičkách pak byla Truhlářka, Pelc-Tyrolka, Hofmanka, Kozlovka, Herzovka a Kuchyňka. - R. 1848 zřízena v Libni "národní obrana", jejímž velitelem byl továrník Krebeš. O Libni viz též při jednotlivých ulicích libeňských. V místě mimo jiné jest jedna z nejpěknějších a nejúčelnějších Sokoloven.
        O orientaci Libně viz při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404