KARLÍN: X.

El. dr. č. 5, 10, 14, 15, 19 projíždějí Karlínem.
        Karlín (Špitálsko, Zábransko, Karolinino údolí) jest nejstarší pražské předměstí. V předhistorických dobách bylo toto území korytem vltavským, jak o tom svědčí geologický útvar půdy. Mohutný tehdy tok omílal patu vrchu Vítkova a tvořil tu tichou zátoku. Když během věků proudy vltavské opadly, vznikala zde pastviska, louky a role. Od pradávna vedla tudy obchodní cesta při břehu vltavském. Kolem 10. století vznikla na území nynějšího Dolního města pražského osada Poříčí, patřící ke statkům zemským. Osadu tuto kníže Boleslav II. daroval r. 993 nově založenému klášteru břevnovskému. Přemysl Otakar I. rozsáhlé pozemky poříčské, sahající od vsi Rybníku (s kostelem sv. Štěpána), až ke hranicím vsi Libně daroval i s kostelem sv. Petra řádu Německých rytířů. Později darovány královnou Konstancií (chotí Otakarovou) špitálu sv. Františka, založeného blahoslavenou Anežkou. Z řádu tohoto za válek křižáckých povstal řád Křižovníků, rytířů s červenou hvězdou a v jejich majetku byly po několik století. Odtud vznikl název Špitálské pole (Špitálsko) a osada tu vzniknuvší Těšnov. Při založení Nového města Karlem IV. zůstaly pozemky tyto na východ od hradeb, vyjímaje břehy Vltavy a prastarý mlýn "na Kameni" (později mlýn Ronzův). Hradby opatřeny byly Poříčskou branou, kudy vedla výše zmíněná obchodní cesta na východ. Brána tato byla mezi kostelem sv. Petra a Denisovým nádražím. Za císaře Karla IV. osázeny Křižovníky svahy Vítkova vinnou révou, v rovině pak založeny chmelnice a role, pronajímané osadníkům za "desátek či perkrecht". Záhy vyrostla tu řada domků od brány poříčské až k potůčku, tekoucímu z údolí nynějšího Žižkova, který byl vrouben hustým porostem vrbovým. Ulice, která tu vznikla, byla proto zvána Vrbovou (nynější Vinohradská). Toto Zabransko bylo zle poškozeno r. 1432 zhoubnou povodní v letní době. Tehdy bylo též zničeno pět oblouků Karlova mostu, zničen mlýn "na Kameni" i úroda na Špitálsku. Později obec staroměstská zřídila na pozemcích bývalého mlýna "na Kameni" papírnu, první podnik toho druhu v Čechách. Později vystavěny tu též Martinem Šaškem mlýny, které (i s papírnou) koupila obec staroměstská. Při vypuknutí moru obec staroměstská založila špitál s kostelem sv. Pavla, pro nemocné, jichž se vlastní příbuzní štítili. Špitál stával v místech Královské tř. za viaduktem státní dráhy. (Když v letech devadesátých stavěna byla Všeobecná záložna, nalezeno v základech tolik kostí, že byly na několika vozech převezeny na Olšanské hřbitovy.)
Za císaře Josefa II. byl kostel sv. Pavla i se hřbitovem zrušen a r. 1861 zbořen. ­ Později osada zabranská utěšeně zkvétala uprostřed zahrad, vinic a zelených polí. Válkami však bylo Zábransko zpustošeno a dlouho to trvalo, nežli se opět vzpamatovalo. R. 1729 císař Karel VI. pojal úmysl vystavěti velkou invalidovnu, po vzoru pařížském (pro 10­15 tisíc mužů), která měla sahati až k patě vrchu Žižkova. Základní kámen položen r. 1732 a stavbu prováděl Dienzenhofer. Nová válka zmařila tento velkorysý plán a tak postavena jen devítina původního plánu. R. 1753 založen vojenský hřbitov s kaplí (dosud zachovanou), r. 1823 vojenská střelnice. Když v letech devadesátých (minulého století) obec koupila od správy nadace Strozziho louku invalidní, byly hřbitov i střelnice zrušeny. Prodejem pozemků pro invalidovnu bylo Špitálsko ohraničeno a tím vzniklo území města Karlína. R. 1873­4 byly zbourány hradby městské a zrušen tak pevnostní pás. Karlín rychle vzrůstal a v několika letech vzniklo nové město s moderními domy. Podle starého rozdělení Čech patřil Karlín do kraje kouřimského. O chrámu sv. Cyrila a Methoděje, jakož i jiných budovách viz při přilehlých ulicích.
        Orientace Karlína uvedena při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404