PROSEK: IX.

El. dr. č. 14, 19. Výst. st. Na Libušáku. Vpravo Proseckou ulicí.
        Jméno Prosek (nesprávně též Prosík), jest od slova prosekati. Již v 10. století byla tudy "prosekána" stezka do Prahy. Jest tu vzácná, historická i stavitelská památka, kostel sv. Václava. Jest to basilikální románská stavba trojlodní, se čtvercovým chorem, na jehož zdivu je věž s cibulovitou bání (dříve se sedlovitou střechou). Kostelní lodi končí apsidami. Loď hlavní od bočních jest oddělená třemi sloupy nesoucími polokruhové oblouky. Sloupy bývaly čtyřhranné. Střední loď měla strop trámový, později byla goticky překlenuta, při čemž románská okénka byla zazděna. V západním průčelí jest pěkný románský portál s provazcovitým a hvězdicovitým orámováním. Zevně, na apsidách zachováno bylo obloučkové podřímsí. U hlavního oltáře visí obraz K. Škréty "sv. Jan Křtitel před Herodem" nevalné ceny a špatně zachovaný. Zajímavější jest "Zvěstování P. Marie" ze 17. století v severní lodi. Cínová křtitelnice jest z r. 1622. R. 1648 byla celá ves i kostel Švédy pobořen. R. 1770 přistavěna sakristie. Toho roku v září slavena 800letá památka založení kostela, ke kteréž císařovna Marie Terezie darovala mešní roucha vlastní rukou zhotovená. R. 1878 kostel opraven a staré fresky na klenbě obnoveny. Ve starých dobách bylo tu všude v okolí hojně vinic. Pod Prosekem při rybníce bývala tvrz Podviní. Ve stromořadí naproti škole jest pěkná socha P. Marie s tělem Ježíše na klíně, z 18. století. Při silnici k Libni jsou zajímavá "Boží muka" asi z prvé polovice 17. století.
        Obec čítá na 200 domovních čísel. Jest tu obecná škola, poštovní úřad, kostel, farní úřad, hospodářství a cihelna Kneiflova. Směrem k Letňanům je kolonie nouzových domků.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404