DEJVICE: XIX.

El. dr. č. 7. Výst. st. Dejvice (Staré Dejvice).
        Dejvice či Děvice (též Dehnice) byla ves roztroušená od nádraží k Brusce a tvoří jednu obec se Šárkou dolní a horní i Podbabou. Původní jméno Dehnice povstalo proto, že tu pálili dehet. Pojmenování to se připomíná již r. 1088. Ve Starých Dejvicích, čp. 1 jest již r. 1320 připomínán dvůr proboštství sv. Víta. K proboštství náleželo také čp. 4 pivovar, čp. 3 kovárna, čp. 10 a 168 Hadovka, čp. 15 a 166 Hanspaulka (kde dnes vystavěna nová čtvrť obytných domů), čp. 28 Pothánka a Sušírna čp. 206. V Dejvicích dosud se udržela mnohá pojmenování starých usedlostí, na př. čp. 12 Mydlářka, 13 Hercovka, 14 a 165 Strakovka, 16 a 210 Kotlářka, 25 Santinka, 26 Stará Juliska, 27 Šťáhlavka, 30 Majorka, 56 Zlatnice, 57 Beránka, 59 Pernikářka (s kaplí sv. Michala), 120 Wiltschovka, 146 Karlovka, 149 Šťáhlavka, 200 a 201 Nová Juliska atd. Druhá část Dejvic - při kostele sv. Matěje - jest horní Šárka, kam ode dávna Pražané chodívají na "první jarní pouť". Podle pověsti byla zde již Boleslavem Pobožným založena kaple sv. Matěje. (Více o tomo viz: Ruth: Kronika hl. m. Prahy). Na místě staré kaple vystavěn r. 1771 nynější kostelík svatovítským proboštem Frant. Strachovským ze Strachovic. Na hřbitově u kostela jest hrobka proboštů pražských; zde pochován též Fr. St. Kodym, lékař, spisovatel a lidumil, a hudební skladatel J. Drahorád. Kostelík byl mnohokráte vyloupen, bleskem zasažen a i vyhořel. Jest to menší barokní stavba, vypínající se malebně nad údolím Šáreckým. Půdorys presbytáře i lodi jest čtvercový, klenba nízká (placková). Stěny rozděleny pilastry s vrubovanými hlavicemi, nesoucími oblamované, profilované římsoví. Okna jsou obdélníková, polokruhovitá. Oltář je rokokový a nad ním v rokokovém rámu, neseném anděly, obraz sv. Matěje (v pozadí chrám sv. Víta), v hoření části rámu znak probošta Strachovského. Obraz tento pochází z dřívějšího kostela a byl r. 1839 obnoven malířem V. Myslivečkem. Rokoková kazatelna jest bez stříšky a zdobena postavičkami andílků s odznaky víry, naděje a lásky. Ve stěnách jsou polokruhové výklenky, v nichž umístěny poboční oltáříky s obrazy (umělecky necennými). Na pilíři hlavního oblouku zavěšen velký barokní krucifix ze dřeva řezaný. Před presbytářem rokokové (ze železa kuté), pěkné mřížoví. Pod kruchtou jest mramorová nástěnná kropenka s letopočtem 1658, nad ní v barokním rámci obraz sv. Salvátora Chrudimského. Nad kruchtou zvedá se hranolová věž s jehlanovou sřechou. Ve věži jsou tři zvony. Zevně jsou trojhranné římsované štíty; ve štítu jižním plastický znak probošta Strachovského, ve štítu severním znak proboštství Pražského. Při cestě ke kostelu (naproti faře a šáreckému dvorci) jest zavřená kaplička s oltáříkem a sochou sv. Jana Nepomuckého. - V Dejvicích přestavbou býv. pivovaru zřízena byla kaple sv. Václava. Při ní zřízena opatrovna pro 40 dítek (v letech 1908-1909). Kaple jest ve slohu pseudorománském. Sochařské práce provedl Vl. Astl, malířské Boh. Číla a Vil. Chlad, podle návrhů frátera kláštera emauzského Pantaleona Majora. Presbytář jest polokruhový, klenutý. Na klenbě jsou malby ze života sv. Václava. Oltářík jest ze dřeva řezaný, v okně nad ním sklo - malba sv. Václav. Nad vchodem jest vížka se dvěma zvony. - Na stráni nad "Hadovkou" stojí velice pěkná barokní kaple Nejsvětější Trojice. Kolem kaple bývala vinice. Kopulovitá klenba kaple jest vyzdobena pěknými rokokovými malbami svatých, v malovaných rámcích rokokových, květinami zdobených. Mezi obrazy malované vásy s pestrými kyticemi. Oltář je barokní, sloupkový, zdobený soškami svatých a obrazem Nejsv. Trojice. Poněkud dále, u vily "Pernikářky" (Sofienhofu) stojí v místech býv. vinice pěkná kaple sv. Michaela archanděla. Půdorys její jest eliptický s výklenkem pro oltář. Jest kopulovitě sklenuta a v lucernovité vížce jsou okénka. Klenba jest malována. Na oltáříku v pěkném barokním vyřezávaném rámci jest obraz sv. Václava, v odění válečném (z XVIII. století). Ve výklencích barokní sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Také při ostatních býv. vinicích Zlatnici, Šatové, Julisce atd. bývaly kaple. Kaple Neposkvrněného početí P. Marie u Julisky, stojící vlevo od silnice před Podbabou byla r. 1869 obnovena. Od (dříve jmenovaného) kostela sv. Matěje vede serpentinová stezka do Dolní Šárky, romantického to údolí s malebnými skupinami skal (Čertovy vidle u Čertova mlýna a pod.). Pojmenování jest od známé pověsti o hrdinné a lstivé Šárce a Ctiradovi. (Pověst tato jest básnicky i hudebně zpracována.) Vlastní údolí Šárecké začíná u Vokovic, kde Šárecký potok padá do skalní rokle. Spolehlivým průvodcem údolím jest jmenovaný potok, který velkými oklikami - ale romantickou cestou - zavede nás až ke stanici v Podbabě (Ku projití celého údolí jest třeba asi tří hodin.). Po pr. str. potoka jest t. zv. Kozákova skála, kde nalezeny byly zajímavé archeologické památky (bronzové, hliněné a kostěné), svědčící o tom, že tu bývala prastará osada. Ve 12. století stávala kdesi v Šárce ves Újezdec. Pod skalou "Dívčím skokem" začínají mlýny a zvolna přecházíme z romantické Šárky Divoké do Mírné, Krotké a konečně Utěšené až k dejvické Podbabě a Malé Šárce. Šárka ještě v 15. a 16. století byla pověstna lupiči.
        Orientace Dejvic a Šárky viz při ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404