ZLÍCHOV: XVI.

El. dr. č. 5. Výst. st. Zlíchov.
        Pod bájným hradem Děvínem byla založena osada Zléchov. Proti Děvínu na vrchu sv. Štěpána, na místě, kam podle pověsti Horymír na Šemíku s Vyšehradu doskočil, vystavěna byla kaple, již podací právo náleželo českému králi. Připomínají se tu hojné vinice a hospodářství. - Farní kostel sv. Filipa a Jakuba tyčí se malebně uprostřed zrušeného hřbitova, na vápencové skále, oddělené od skal ostatních hlubokým zářezem silnice, zřízené r. 1742. Jest to prostá barokní stavba s věží nad presbytářem. Presbytář je obdélníkový, s rovným stropem a v něm pěkný oltář z přechodní doby renaisance v barok. Po stranách reliefy sv. evangelistů. V hořejší části je pozoruhodná pěkná řezba "Poslední soud". Obraz sv. Filipa a Jakuba jest z r. 1875, malovaný Vil. Kandlerem. V segmentovém oblouku štukové kartuše s odznaky evangelistů a monogramem "J. H. S.". V obdélníkové lodi oltáříky s obrazy sv. Josefa a sv. Anny, po stěnách "sv. Ludmila a sv. Václav", vesměs od V. Kandlera. V rohu lodi polichromovaná dřevěná barokní socha P. Marie s Ježíškem. Pod kruchtou renaisanční tabule s letopočtem (1714) a latin. nápisem. Do r. 1895 upevněn byl pod kruchtou (ve tmě) známý "Zlíchovský relief". Jest to ze dřeva řezaný relief ze 16. století. R. 1895 nalezeny na kostelní půdě další čtyři řezané reliefy a všechny uloženy v zemském museu. (Dr. Podlaha: Posvátná místa král. českého) - Na silnici mezi Zlíchovem a Chuchli "na Křenkově" bylo r. 1742 vystavěno skladiště prachu, podobné kapli. R. 1902 skladiště toto upraveno na kapli "Bolestné P. Marie". Při přestavbě původní stavba zůstala nezměněna. Stavba jest okrouhlá s vystupujícím portálem, který jest ozdoben mosaikovým nápisem a křížem. Kaple jest kopulovitě sklenuta a do zdi prolomen otvor a upraven v okno. Na oltáříku jest socha Bolestné P. Marie, umístěná ve výklenku. Průčelí ozdobeno nápisy v mosaice.
        Obec má asi 100 domovních čísel. Jest tu obecná škola, knihovna hl. m. Prahy, Sokolovna, hotel, cementárna, sklárna a jiné průmyslové podniky.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404