HOSTIVAŘ: XII.

Spojení autobusem neb drahou z Wilsonova nádraží (Vinohrad, Vršovic).
        Hostivař je připomínána poprvé v r. 1068, kdy synové Břetislava I. (Břetislav, Konrád a Jaromír) s věrnými svými položili se táborem na lukách u Hostivaře. Hostivař byla tvrzí. V tu dobu náležela Vladykovi Hroznatovi, přešla pak do rukou kapituly Vyšehradské. Dále patřila Vítkovi z Hostivaře a po mnohých dalších majitelích r. 1783 byla odevzdána nejvyššímu purkrabímu českému. Od r. 1860 jest majetkem království českého. Z historické doby zůstal tu dvůr Hostivař, kterýž je přestavěn ze zmíněné tvrze, dále prostá sice, ale prastará stavba románského kostelíka Stětí sv. Jana Křtitele, asi ze stol. 11. Skládá se z polokruhové, konchou sklenuté apsidy a z obdélníkové lodi s rovným stropem. Zdivo jest vesměs hladké. Na severní straně lodi jest pozdější gotický vchod, zazděný náhrobním kamenem. V 18. stol. bylo zazděno v apsidě původní románské okénko a vybourána dvě nová okna barokního tvaru. R. 1893 však opětně obnoveno původní. R. 1864 byla původní střecha lodi (s vysokými štíty) snížena a na ní postavena vížka se dvěma zvonky. Místo nevkusného oltáře dřívějšího dán byl r. 1893 nový nízký oltář románský s velkým křížem nad tabernakulem a se soškami po stranách. Za oltářem barevné okno s obrazem sv. Jana Křtitele. Vedle kazatelny jest oltářík P. Marie Lourdské a naproti sv. Josefa. Ve výklenku průčelí předsíně jest odlitek sochy sv. Jana Křtitele, podle originálu V. Levého v metropolitním chrámu sv. Víta v Praze. V rohu býv. hřbitova jest dřevěná zvonice se dvěma zvony. - Ačkoliv Hostivař měla svým položením značné přednosti k vývinu, stanula až do nynější doby jako selská obec. Naděje Hostivaře spočívá v novém regulačním plánu, který určil Hostivař za největší ideálně řešenou průmyslovou svoji část. Část až k Černokostelecké silnici a k Dolním Měcholupům rozdělena na tovární bloky. Rovná poloha, otevřená západním větrům, unášejícím kouř mimo obec, předpokládá brzké zastavení této čtvrti. Jihozápadní část Hostivaře jest oddělena od tovární čtvrti zeleným pásem a určena jest pro zastavění isolovanými domy. V Hostivaři jest statek býv. ministerského předsedy dra Ant. Švehly.
        V Hostivaři jest magistrátní úřadovna, knihovna, lékárna, poštovní a telegrafní úřad, kostel, farní úřad, hotel, záložna, spořitelna, více továrních objektů a hospodářských statků. Čítá na 400 domovních čísel.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404