TROJA: VIII.

El. dr. č. 3. Výst. st. Elektrárna. Vpřed Palackého, přes most a vlevo. Též el. dr. č. 14. Výst. st. Kobylisy. Vlevo Trojskou ul. dolů.
        Troja, ves se zámkem, na pravém břehu Vltavy, připomínána jest již r. 1197 a slula tehdy Ovenec Zadní i Horní. Jméno Troja náleží vlastně zajímavému zámku, vystavěnému v letech 1678-85 Václ. Vojtěchem ze Šternberka. Jest to vzácná památka, ve které se snoubí všechny druhy uměleckého tvoření: architektura, plastika i malířství, a to hodnot na tu dobu u nás nadprůměrných. Od r. 1689 až do r. 1697 pracováno na vnitřní výzdobě, štukaturách a hlavně nástropních malbách, jež provedli Ital Marcheti a Antverpan Godin. Dodatečně (po dokončení zámku), vzniklo mocné schodiště zdobené plastickou skupinou Pádu Gigantů od Jiřího Hermanna. V zámku jest domácí kaple nákladně vyzdobená. Nad oltářem jest velký obraz "Kristus na hoře Olivetské". Na ostatních stěnách velké obrazy z utrpení Páně, malované vesměs rytířem Frant. Marchettim. V zámku od převratu umístěn Památník odboje. Zámek byl původně žlutočerveně polychromován. Kolem zámku jest rozsáhlý park. - Na nejvyšším místě na stráni stojí malá kaplička sv. Kláry, vystavěná pravděpodobně v téže době, jako zámek. Jest to prostá obdélníková stavba. Do zámku (k majiteli baronu z Ostfeldu) r. 1825 docházíval a jednou i 14 dnů tu bydlel Palacký. V prvé polovici 19. století sem Pražané rádi chodívali a ve velkém sále tančili. Troja jest známa po Čechách zemským pomologickým ústavem a zahradou. (První zahrada pomologická byla na Kozačce.) Ve vyšší poloze jest vila čp. 134 (část Havranky), kde od r. 1903 bydlel Svatopluk Čech. Výklad pojmenování Troja se různí. V nejbližších létech bude v Troji zřízena rozsáhlá zoologická zahrada. V detailním projektu, vypracovaném arch. K. Maškem, inž. Schvarzerem a prof. Jiřím Jandou pamatováno jest také na potřebnou scenerii, vegetaci, rybníky atd., již různá zvířata vyžadují.
        Orientace částečná při spojovacích ulicích. Obec čítá přes 200 domovních čísel. Jest tu magistrátní úřadovna, knihovna hl. m. Prahy, pošta, obecná škola Sv. Čecha, hospodářství, mlékárna atd.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404