STŘEŠOVICE: XVIII.

El. dr. č. 11. Výst. st. Střešovice (konečná st.). Vpřed silnicí a vpravo.
        Osada Střešovice jest připomínána již v XV. stol. Střešovice do nedávna byly nepatrnou obcí. Teprve výstavbou vilové čtvrti "Na Vořechovce" obec vzrostla. R. 1756 vystavěn byl opatem Strahovským dvůr pro potřebu hospodářskou a pro zotavení členů kanonie. Byla tu zřízena kaple ke cti sv. andělů a proto dvorec zván byl všeobecně "Na Andělce". R. 1810 vystavěna byla na Andělce veliká batterie, která celý dvůr obkličovala. Ježto šárecký kostelík osadníkům nedostačoval, vystavěn v letech 1890-1891 na Andělce kostel sv. Norberta. Kostel stojí na vysoké planině nad střešovickou obcí a vévodí celému okolí. Jest vystavěn ve slohu románském. Kostel má tři oltáře (od Jos. Krejčíka), obrazy na nich (Sv. Norbert, P. Maria Sněžná a Bl. Heřman) maloval ak. malíř Heřman. Varhany jsou od Schiffnera. Klášter Strahovský vystavěl na Andělce opatrovnu, též jesle pro nejmenší dítky, zvanou Norbertinum (r. 1904). V údolí mezi Andělkou a silnicí k Břevnovu jest zrušená kaple "Navštívení P. Marie", zvaná "Kajetánka", vystavěná r. 1666 hrabětem Bernardem Ign. Martinicem, nejvyšším purkrabím, který k nám uvedl Theatiny (Kajetány). Kaple byla vystavěná podle prastaré románské kaple P. Marie ve St. Oettingu v Bavořích. Po zrušení kláštera theatinů koupí vystřídalo se několik majitelů kaple. R. 1821 byla "Kajetánka" majetkem hraběte Kounice, který tu zřídil nádhernou anglickou zahradu. Po čase začal kapli bořiti, bylo mu v tom však úřady zabráněno. - I zde bývaly ve starých dobách vinice, později přeměněné na hospodářství na př. Malovanka, Steiferka, Kubátka, Petynka atd. Ostatní viz při jednotlivých ulicích.
        Orientace Střešovic uvedena při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404