HOLEŠOVICE-BUBNY: VII.

El. dr. č. 3, 6, 8, 11, 12, 17, 18 (projíždí všemi směry).
        Původ pojmenování Holešovic (Holišovic, Holejšova) není znám. Pravděpodobně pojmenovány po nějakém Holešovi (holý, bezvousý), neb že tu bývala místa holá, neplodná. Jakási osada byla tu již v 11. století. V době předhistorické bývalo tu nejprve dno jezera, byla tu asi nejstarší kolová sídliště v okolí pražském, jak svědčí hrob skrčence, objevený r. 1913 u Hlávkova mostu. R. 1228 uvádí se v listinných dokladech vladyka Bohumil z Holešovic "seděním na dvorci". V téže době (asi r. 1234) prvně se připomíná i kostel sv. Klimenta v Bubnech, kdy daroval jej vladyka Zdislav, příbuzný pana Gumpolta z Buben, klášteru Zderazskému. Kostelík sám zachoval se ve staré formě, jak byl opraven r. 1639 nákladem držitele bubenského statku Maxm. Val. Martinice po požáru, kterým byl 20 let před tím silně poškozen, až do r. 1898. Tehdy bylo rozhodnuto zříditi v Bubnech (až do té doby přifařených k Bubenči - staré Ovenci) farní exposituru. Kostelík tehdy rozšířen, zachováno v původní podobě toliko klenutí apsidy se žebry, zdobené štukovaným festonem a sakristie, ležící při severní straně. Dvůr bubenský, který stával v místech nynější ulice Vltavské, asi kde je dosud "starý pivovar" (odsouzený též k zboření - ježto je o několik metrů níže, než úroveň ulice), býval původně zbožím korunním a byl r. 1311 majetkem královny Elišky Přemyslovny. Část vsi bubenské při řece, jejíž obyvatelstvo se živilo rybářstvím, náleželo pod právo purkrabích královského hradu. Pozemky pod Letnou bývaly věsměs vinice. Majitel František Josef z Valdštýna r. 1715 vybudoval tu zámeček Belveder, který byl při obležení francouzském r. 1742 vyhozen do povětří. Obraz starých Holešovic žije dosud ve vzpomínkách starých pamětníků. Na místě dnešní třídy Bělského (od mostu Štefánikova), táhla se po jižním svahu Letné silnice, od níž u Ovčin (dnešní Belcrediho tř.) odbočovala u kamenného milníku silnice, vroubená vysokými topoly. Na Ovčinách byly domky po obou stranách Vltavské ulice a při řece většinou malé, sešlé rybářské domky, asi jako ve Starých Holešovicích (do nedávna) proti Rybárně. Dnes posledními zbytky starých Buben jest několik malých domečků "Na Ovčinách" za palácem Úrazové pojišťovny, kde býval kdysi střed tehdejší vesnice. V brzké době zmizí i tyto domky a jedinou památkou na někdejší osadu Bubny zůstane kostel sv. Klimenta za lidovými lázněmi.
        Orientaci a vše další o Holešovicích-Bubnech viz při jednotlivých ulicích této čtvrti.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404